Oudercommissie

Bij de oudercommissie kunt u onder andere terecht voor vragen op het gebied van: pedagogisch beleidsplan, klachten, kwaliteitsbeleid, thema avonden, en andere vormen van overleg. 

De oudercommissie stelt zich ten doel:

 1. De belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
 2. Te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
 3. Het behartigen van de belangen van de ouders van het gastouderbureau. De ouders worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van nieuws met betrekking tot de oudercommissie en geïnformeerd over de leden van de oudercommissie. 

Wie zitten er in de oudercommissie:

Sabine Bogaers

Sabine Bogaers

Mijn naam is Sabine Bogaers en sinds de geboorte van mijn eerste zoon ben ik vraagouder bij Charno. Inmiddels nog twee zoons er bij maak ik gebruik van zogeheten opvang aan huis. Vanuit een pedagogische achtergrond ben ik betrokken bij de oudercommissie van Charno. Op deze manier hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de hoge kwaliteit die Chantal en Arno nastreven voor hun gastouderbureau. Ik denk en kijk graag kritisch met ze mee. Mocht u vragen aan mij hebben, mag u altijd contact opnemen!

Caroline Naar

Caroline Naar

Info volgt nog……

Marjola van Kuijk

Marjola van Kuijk

Mijn naam is Marjola van Kuijk, woonachtig in Raamsdonksveer. Samen met mijn man heb ik een zoon van 3 jaar oud die met veel plezier naar gastouder De Kikkerkoning Ardien Ouwens gaat. Niet alleen hij is enthousiast, maar wij als ouder ook. De huiselijke sfeer is er uitstekend, Ardien is zeer betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen en ze denkt mee en geeft adviezen. In de oudercommissie hoop ik dan ook andere vraagouders met vragen te kunnen helpen door deze ervaring maar ook Charno met diverse (organisatorische) vraagstukken.

Uiteraard kan er ook contact worden opgenomen op het algemene mailadres van de oudercommissie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Als u een klacht heeft is dat op zich al heel vervelend, dat is de reden dat we hiervoor een interne procedure hebben ontwikkeld. De klacht wordt ten allen tijden intern behandeld almede voorgelegd bij de oudercommissie.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomsten moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het gastouderbureau binnen twee maanden nadat de ouder(s) de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de vraagouder zijn of haar rechten terzake verliest.
 2. Het gastouderbureau behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure. (OKP systeem). Indien de klacht niet kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de externe klachtencommissie.

REGLEMENT OUDERCOMMISSIE GASTOUDERBUREAU CHARNO

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in ieder kindercentrum en gastouderbureau en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten.
De Wet kinderopvang stelt verder bepaalde eisen aan de samenstelling van de oudercommissie en aan het reglement van de oudercommissie. Aanbieders en afnemers van kinderopvang hebben daarom een gezamenlijk model ontwikkeld voor het reglement van de oudercommissie.

De Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, BOinK en de beide ondernemersverenigingen, de Maatschappelijk Ondernemers Groep en de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang, dragen dit reglement actief uit naar hun leden.

1. Begripsomschrijving

 • Houder
  Degene die het gastouderbureau exploiteert.  
 • Gastouderbureau
  Bureau voor bemiddeling en begeleiding van gastouderopvang.  
 • Ouder
  Een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort op wie de gastouderopvang betrekking heeft.  
 • Oudercommissie
  De commissie, bedoeld als in artikel 58 van de Wet Kinderopvang, functionerend in het verband van het Gastouderbureau Charno, op een wijze zoals in dit reglement is beschreven. 
 • Leden
  Leden van de oudercommissie.

2. Doelstelling

De oudercommissie stelt zich ten doel:

 • De belangen van de kinderen en de ouders van het gastouderbureau Charno waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te beharti­gen en de ouders te vertegenwoordigen.
 • Te adviseren ten aanzien van kwaliteit.

3. Samenstelling 

 • Uitsluitend ouders, zoals omschreven in de WK art.58-lid 2 kunnen lid zijn van de oudercommissie.
 • Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie.
 • Gastouders, personeelsleden, leden van het Bestuur, leden van de Raad van Toezicht en leden van de Directie van de kinderopvangorganisatie kunnen geen lid zijn van de oudercom­mis­sie, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat gebruik maakt van gastouderopvang van desbetreffend gastouderbureau. (Wk art 58 lid 3)
 • De oudercommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal vijf leden.

4. Totstandkoming en beëindiging van het lidmaatschap

 • Voorafgaand aan de oprichting worden alle ouders door de houder actief uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor de oudercommissie. Kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling geschieden.
 • Indien er vacatures zijn in de oudercommissie dan roept de oudercommissie ouders op zich kandidaat te stellen. Kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling geschieden.
 • Indien het aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels niet overtreft, worden alle kandidaten op de eerstvolgende vergadering van de oudercommissie benoemd.
 • Indien zich meer kandidaten melden dan er zetels beschikbaar zijn, organiseert de oudercommissie een verkiezing. 
 • Alle ouders worden vooraf geïnformeerd over de verkie­zing en de kandidaatstelling. De verkiezing verloopt schriftelijk, waarbij aan alle ouders een stembiljet is uitgereikt.
 • Oudercommissieleden worden gekozen voor een periode van 2 jaar. Waarna ze nog voor eenzelfde periode herkiesbaar zijn.
 • Het lidmaatschap van de oudercommissie eindigt bij periodiek aftreden, bij bedanken, bij ontslag door de oudercommissie, bij overlijden en wanneer de ouder geen kind meer heeft dat gebruik maakt van de gastouderopvang.
 • Bij aftreding van alle leden van de oudercommissie draagt de houder zorg voor de verkiezing van een nieuwe oudercommissie

5. Werkwijze oudercommissie

De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (WK art 58 lid 4) en legt deze schriftelijk vast in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement bevat geen regels die in strijd zijn met wat de Wet Kinderopvang bepaalt.

6. Verzwaard Adviesrecht oudercommissie

De houder stelt de oudercommissie conform WK art 60 lid 1 in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, op het gebied van:

 • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de houder met betrekking tot het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen inclusief eigen kinderen van de gastouder.
 • Pedagogisch beleidsplan » Voedingsaangelegenheden
 • Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
 • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie.
 • Wijziging van de bemiddelingskosten van het gastouderbureau.
 • Wijziging van de adviesprijs voor daadwerkelijk gastouderopvang.
 • Vorm en inhoud van begeleiding en deskundigheidsbevordering van gastouders door het gastouderbureau.
 • Beleid van het gastouderbureau ten aanzien van beschikbare speel- en slaapruimte en de buitenspeelmogelijkheden in relatie tot het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

7. Ongevraagd advies

De oudercommissie is bevoegd de houder ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen waarop de oudercommissie adviesrecht heeft (WK art 60 lid 3).

8. Adviestraject

 • Het adviestermijn voor de oudercommissie bedraagt vier weken, met dien verstande dat het advies kan worden meegenomen bij het te nemen besluit.
 • In overeenstemming tussen de houder en minimaal twee leden van de oudercommissie, waaronder de voorzitter, kan voor zeer dringende adviesaanvragen een kortere maximale adviestermijn worden afgesproken.
 • Indien binnen het adviestermijn geen advies aan de houder wordt gegeven, wordt de oudercommissie verondersteld positief te adviseren.
 • De houder geeft de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die de oudercommissie redelijkerwijs voor de vervulling van haar taak nodig heeft (WK art 60 lid 4). Pas vanaf het moment dat aan deze volwaarde is voldaan, gaat de termijn genoemd in 8.1 en 8.2 in.
 • De houder mag alleen afwijken van een advies van de oudercommissie indien hij schriftelijk en gemotiveerd kan aangeven dat het belang van de gastouderopvang zich tegen het advies verzet (WK art 60 lid 2)
 • De houder geeft maximaal vier weken na het verkrijgen van het advies van de oudercommissie schriftelijk aan of het advies van de oudercommissie al dan niet gevolgd wordt.

9. Overige taken en bevoegdheden van de oudercommissie

De oudercommissie:

 • Fungeert als aanspreekpunt voor ouders.
 • Heeft de bevoegdheid de houder drie keer per jaar, of zoveel vaker als zij in onderling overleg overeenkomen, te verzoeken deel te nemen aan (een gedeelte van) de vergadering van de oudercommissie
 • Kan het GGD inspectierapport opvragen bij de houder.
 • Levert op verzoek een inbreng op themabijeenkomsten.
 • Zorgt voor goede en heldere informatiever­strek­king aan de ouders over de activiteiten van de oudercommissie.

10. Facilitering oudercommissie

De houder faciliteert de oudercommissie via:

 • Het lidmaatschap van een belangenvereniging
 • Het beschikbaar stellen van vergaderruimte incl. koffie/thee.
 • Het beschikbaar stellen van kantoorartikelen en kopieerfaciliteiten. Op verzoek van de oudercommissie kan de houder (financiële) middelen beschikbaar stellen voor:
 • Met (mede) organiseren van één ouderavond per jaar.
 • Het bijwonen van een congres.
 • Het kunnen deelnemen aan een specifieke training voor de oudercommissie.

11. Geheimhouding

Op de leden van de oudercommissie rust, op het gebied van wat hen uit hoofde van hun lidmaatschap ter kennis is gekomen, in beginsel geen geheimhoudingsplicht. Een geheimhoudingsplicht bestaat wel in de hieronder beschreven situaties:

 • Informatie en stukken kunnen alleen aangeduid worden als vertrouwelijk, wanneer het gegevens van privé-personen betreft of wanneer het gegevens betreft die het economisch belang van het gastouderbureau kunnen schaden (Wet bescherming persoonsgegevens).
 • Ook de oudercommissie kan verzoeken om geheimhouding van informatie of inlichtingen die schriftelijk of anderszins ter kennis van de houder worden gebracht.
 • Verzoeken tot geheimhouding dienen te worden gemotiveerd. Waar mogelijk geeft de houder of de oudercommissie aan welke tijdsduur aan de geheimhouding verbonden is.

12. Wijziging van reglement

Het besluit tot wijziging van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie (WK art 59 lid 5).

Gastouderbureau Charno
Januari 2019